Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne warunki handlowe (OWH)

DCBR House  – Dolnośląskie Centrum Badawczo Rozwojowe (DCBR)

  1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) obowiązują w stosunku do wszystkich umów, transakcji handlowych, dostaw i pozostałych usług firmy DCBR.
W razie konieczności jako uzupełnienie OWH stosuje się zwyczaje handlowe, zwyczaje i praktyki branżowe oraz ogólnie przyjęte i akceptowane reguły.
DCBR publikuje OWH w Internecie oraz wskazuje na nie w korespondencji i dokumentacji handlowej. OWH są do wglądu w siedzibie DCBR. Zapoznanie się z treścią OWH leży w interesie klientów i kontrahentów DCBR.

  1. Oferta

Oferta DCBR pozostaje niewiążąca aż do momentu jej pisemnego potwierdzenia. Umowy ustne wymagają pisemnego potwierdzenia przez DCBR

  1. Zamówienie / zapłata za towar

W przypadku towarów, które nie są dostępne wprost z magazynu DCBR obowiązują następujące reguły składania zamówień, płatności oraz dostaw:
– z chwilą uzgodnienia wszystkich szczegółów technicznych i handlowych DCBR wystawia klientowi fakturę proforma. Na podstawie faktury proforma klient dokonuje zapłaty za towar (lub wpłaca zadatek w uzgodnionej wysokości). Dzień dokonania przez klienta zapłaty uznaje się za dzień złożenia zamówienia. Od tego momentu rozpoczynają swój bieg uzgodnione terminy dostaw/odbiorów towaru. W przypadku zwłoki w odbiorze/zapłacie mają zastosowanie odpowiednie zapisy OWH.

W przypadku towarów, które są dostępne wprost z magazynu DCBR do transakcji dochodzi w sposób tradycyjny, tj. poprzez zapłatę (lub odroczony termin płatności, jeśli tak uzgodniono) i odbiór/dostawę towarów. W przypadku zwłoki w odbiorze/zapłacie mają zastosowanie odpowiednie zapisy OWH.

  1. Terminy dostawy / odbioru towaru.
    Zwłoka w odbiorze / zapłacie.

Termin dostawy/odbioru towarów z reguły podawany jest w przybliżeniu. Termin dostawy/odbioru może się wydłużyć. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których również do DCBR nie dostarczono towarów w uzgodnionym terminie, a także w sytuacji nadzwyczajnych warunków pogodowych, strajków, poważnych zakłóceń na drogach dojazdowych, itp.

W przypadku kiedy towar jest już gotowy do odbioru DCBR informuje o tym klienta. Od tego momentu klient ma 7 dni na zapłatę za towar (w całości lub w pozostałej części w zależności od szczegółowych uzgodnień z klientem) oraz na dokonanie odbioru towaru.

W przypadku, kiedy towar ma być dostarczony do klienta transportem DCBR, wtedy powyższy 7 dniowy termin dotyczy konieczności zapłaty za towar. Po dokonaniu zapłaty towar zostanie dostarczony do klienta w terminie 7 dni.

W przypadku zwłoki klienta w odbiorze towaru (lub odpowiednio w zapłacie za towar) DCBR pisemnie (pocztą, za pośrednictwem faxu, poczty internetowej, itp.) wzywa klienta do odbioru towaru/zapłaty za towar wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 7 dniowy termin.

Po bezskutecznym upływie tego terminu DCBR magazynuje ten towar na koszt i ryzyko klienta. Koszt magazynowania wynosi 0,5% wartości netto towaru (wg. cen sprzedaży z tej konkretnej transakcji) za każdy dzień magazynowania. Od tego momentu rozpoczyna bieg kolejny 10 dniowy termin do odbioru tego towaru/zapłaty za ten towar. Bezskuteczny upływ tego kolejnego 10 dniowego terminu jest rozumiany jako ostateczne odstąpienie klienta od zakupu. Jeśli na poczet towaru wpłacono zadatek, zadatek ten przepada na rzecz DCBR. Po upływie tego terminu DCBR ma prawo sprzedać towar oraz domagać się od Klienta zwrotu kosztów magazynowania.

Jeżeli Klient terminowo zapłacił za towar (lub uzgodniono odroczony termin płatności), który znajduje się już na magazynie DCBR, a zostało uzgodnione, że towar będzie dostarczony do Klienta transportem DCBR, wtedy dostawa nastąpi w terminie 7 dni od momentu zapłaty, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli uzgodniono, że Klient odbierze towar własnym transportem, odbiór może nastąpić bezzwłocznie.

  1. Reklamacje / gwarancja

Klient decydując się na produkt wykonany między innymi z materiałów naturalnych takich  jak drewno- akceptuje jego naturalne cechy i właściwości. Szczególnie chodzi tu o właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne, jak również szeroki wachlarz naturalnych kolorów, struktury i innych cech zawartych w jednym rodzaju drewna. Wypowiedzi pracowników DCBR oraz pokazywane próbki nie stanowią danych dotyczących jakości towaru i mogą być traktowane jedynie poglądowo.

Na produkty z litego drewna nie jest udzielana gwarancja. DCBR jako producent wyrobów z drewna nie ma wpływu na takie czynniki oddziaływujące na drewno jak warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wilgotność otoczenia, sposób konserwacji drewna przez Klienta, itp.

W przypadku kiedy towar jest wysyłany do Klienta transportem DCBR, a Klient stwierdzi wadliwość towaru jest on mimo tego zobowiązany do jego odbioru i prawidłowego przechowywania. Reklamowany towar musi pozostać w stanie nienaruszonym, tzn. nie może zostać przetworzony (np. pocięty, pomalowany, zamontowany). Wady towaru należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu (nie później niż po upływie 14 dni). Reklamacje zgłoszone później, a także reklamacje zgłaszane w stosunku do towarów przetworzonych nie będą uwzględniane.

Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o stosowne normy jakościowe, a w przypadku ich braku w oparciu o zwyczaje branżowe i handlowe.

Wyklucza się roszczenia Klienta o odszkodowanie i zwrot poniesionych wydatków.

  1. Pozostałe postanowienia

Do momentu dokonania całkowitej zapłaty za towar pozostaje on własnością DCBR.
Za moment zapłaty przyjmuje się moment wpływu środków na rachunek bankowy/do kasy DCBR.
W przypadku zwłoki Klienta w zapłacie za towar (dotyczy transakcji z odroczonym terminem płatności) DCBR przysługują odsetki w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki.
Miejscem spełnienia świadczeń jest Wrocław.
Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest Sąd we Wrocławiu.
Nieważność jednego z powyższych warunków nie wyklucza ważności pozostałych.