Polityka prywatności

Informacje na temat RODO
Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Dolnośląskie Centrum Badawczo Rozwojowe Radosław Staroszczyk wykonuje obowiązek oraz informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
DCBR HOUSE sp. z o.o.
ul Marka Hłaski 26 lok 7
54-608 Wrocław
e-mail: biuro@dcbrhouse.com
tel. 603405939

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą lub do wykonania umowy już zawartej.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonywania umowy, okres przewidziany przepisami prawa dla dochodzenia roszczeń przez każdą stronę umowy oraz okres niezbędny dla przechowywania dokumentów księgowych.

Administrator może przekazać Państwa dane następującym odbiorcom: sądom, organom państwowym, przedstawicielom zawodów prawniczych, przeciwnikom procesowym, a także podmiotom uprawnionym do ich uzyskania od Administratora na podstawie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.